Array ( [0] => crawl ) LuxAuto wynajem samochodów Łódź

Regulamin

Pobierz regulamin
REGULAMIN
§ 1.
Definicje

Użyte w Regulaminie wyrażenia oznaczają:
 1. Wynajmujący – Katarzyna Rębalska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: EL–MIS KATARZYNA RĘBALSKA, główny adres wykonywania działalności: Łódź (kod pocztowy: 90-536), ul. Gdańska 141 lok. 22, posiadająca nr NIP: 835-158-70-06, REGON: 380236389, która w ramach prowadzonej działalności oferuje najem pojazdu i oddaje go do używania;
 2. Najemca – osoba fizyczna, osoba prawna, bądź jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawiera z Wynajmującym umowę najmu, działając przez osoby uprawnione do jej reprezentacji i zawierania umów w jej imieniu;
 3. Pojazd – samochód będący przedmiotem umowy najmu, zawartej pomiędzy Wynajmującym, a Najemcą;
 4. Umowa Najmu – umowa zawarta pomiędzy Wynajmujący a Najemcą, której przedmiotem jest wynajem Pojazdu. 
§ 2.
Postanowienia ogólne

 
 1. Regulamin określna szczegółowe warunki najmu Pojazdu oraz stanowi integralną część Umowy Najmu oraz protokołu zdawczo-odbiorczego stanowiącego Załącznik nr 1 do Umowy Najmu.
 2. W razie sprzeczności Regulaminu z Umową Najmu, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy Najmu.
 3. Okres najmu Pojazdu rozpoczyna swój bieg od daty wskazanej w Umowie Najmu oraz protokole zdawczo-odbiorczym, stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy Najmu.
 4. Najemcą Pojazdu lub osobą, która działając w jego imieniu i na jego rzecz, korzysta z Pojazdu, może być wyłącznie osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
  1. ukończyła 21 rok życia,
  2. posiada ważny i nie uszkodzony dowód osobisty (w przypadku obcokrajowca – ważny paszport),
  3. posiada ważne i honorowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienia wymagane przepisami prawa powszechnie obowiązującego do prowadzenia pojazdów kategorii B przez przynajmniej rok.
 5. Osoba, o jakiem mowa w ust. 4 (powyżej) zobowiązuje się przedstawić wszelkie wymagane dokumenty, tj. ważny dokument tożsamości oraz ważne prawo jazdy do wglądu Wynajmującego przed zawarciem Umowy Najmu.
 6. Celem zabezpieczenia wykonania Umowy Najmu, Najemca uiszcza kaucję w chwili podpisania Umowy Najmu, w kwocie wskazanej w cenniku (obowiązującym w dniu zawarcia Umowy Najmu), który stanowi Załącznik nr 2 do Umowy Najmu.
 7. Kaucja, o której mowa w ust. 6 (powyżej) jest uiszczana w formie gotówki i ma charakter zwrotny oraz podlega rozliczeniu wraz ze zwrotem Pojazdu, z zastrzeżeniem ust. 7 (poniżej).
 8. Wynajmujący może dokonywać potrąceń z kaucji na poczet kar umownych, uregulowanych w Umowy Najmu, a także na poczet czynszu najmu, gdy upłynął termin jego wymagalności.
 9. Wynajmujący ma prawo żądać zapłaty odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda przez niego poniesiona przewyższać będzie wartość kary umownej.
 10. Wynajmujący wraz z pojazdem zapewnia podstawowe wyposażenie samochodu.
 11. Najemca ponosi odpowiedzialność za wszelkie naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów ruchu drogowego i zobowiązuje się do pokrycia ewentualnych kar pieniężnych nałożonych w związku z użytkowaniem pojazdu w okresie trwania Umowy Najmu, a dodatkowo zobowiązuje się do udzielenia stosowych wyjaśnień w przypadku zaistnienia takich sytuacji.
 12. W przypadku utraty dokumentów lub kluczyków do Pojazdu, Najemca niezwłocznie powiadamia o zdarzeniu Wynajmującego oraz ponosi koszty związane z wyrobieniem duplikatów, a także postojem Pojazdu w stawce odpowiadającej połowie dobowej stawki czynszu najmu należnego za Pojazd, za każdą kolejną rozpoczętą dobę przestoju.
 13. Pojazd stanowiący przedmiot Umowy Najmu nie może zostać podnajęty lub udostępniony innej osobie (bez względu na tytuł prawny) bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego.
 14. Wynajmujący, bądź osoba przez niego upoważniona ma prawo do dokonywania kontroli sposobu użytkowania Pojazdu oraz jego stanu, a Najemca ma obowiązek umożliwienia dokonania kontroli.
 15. W sytuacji stwierdzenia naruszeń postanowień Umowy Najmu, postanowień Regulaminu, bądź zachowania Najemcy uniemożliwiającego dokonanie kontroli określonej w ust. 14 (powyżej), Wynajmujący uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy Najmu w trybie natychmiastowym.
 16. W przypadku pozostawienia przez Najemcę Pojazdu do naprawy w serwisie z przyczyn leżących po jego stronie, Wynajmującemu przysługuje prawo do żądania zapłaty od Najemcy, połowy dobowej stawki czynszu najmu należnego za Pojazd, za każdą kolejną rozpoczętą dobę w jakiej Pojazd jest w serwisie,
 
§ 3.
Zasady użytkowania pojazdu

 
 1. Najemca lub upoważniona osoba do kierowania zobowiązuje się:
  1. w czasie użytkowania Pojazdu do posiadania przy sobie przez cały okres trwania Umowy Najmu ważnych dokumentów wymaganych przez kontrolę ruchu drogowego, w tym ważne i honorowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej prawo jazdy, dowód rejestracyjny oraz polisę;
  2. do zabezpieczenia Pojazdu przed kradzieżą, tj. poprzez każdorazowe zamykanie Pojazdu, włączanie wszelkich dostępnych w Pojeździe urządzeń antykradzieżowych oraz zabezpieczenia poza Pojazdem wszelkich przekazanych dokumentów i kluczyków;
  3. do dokonywania we własnym zakresie obsługi codziennej Pojazdu, w tym do kontrolowania oraz uzupełniania stanu oleju silnikowego, płynu chłodzącego, płynu hamulcowego, płynu do spryskiwaczy, sprawdzanie ciśnienia w ogumieniu oraz jego stanu, działania świateł sygnalizacyjnych, mijania i drogowych;
  4. do uzupełniania stanu paliwa zgodnego ze specyfikacją silnika podaną w dowodzie rejestracyjnym oraz w dokumentach technicznych Pojazdu;
  5. do użytkowania Pojazdu zgodnie z przeznaczeniem i zasadami jego eksploatacji;
  6. utrzymania Pojazdu w należytej czystości;
  7. parkowania Pojazdu wyłącznie na parkingach strzeżonych.
 2. Kategorycznie zabrania się:
  1. palenia wyrobów tytoniowych w Pojeździe;
  2. przekraczania dopuszczalnej ładowności Pojazdu wskazanej w dowodzie rejestracyjnym;
  3. holowania innych pojazdów oraz użytkowania Pojazdu oddanego w najem do ciągnięcia przyczep, przyczep kampingowych oraz lawet;
  4. przewożenia wewnątrz Pojazdu zwierząt oraz rzeczy, bądź substancji, które mogłyby zniszczyć, bądź zabrudzić wnętrze Pojazdu;
  5. dokonywania przeróbek, bądź innych zmian w Pojeździe;
  6. dokonywania samodzielnie lub w dowolnie wybranym serwisie napraw Pojazdu;
  7. opuszczania pojazdem granic Rzeczpospolitej Polskiej bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego.
 3. W przypadku naruszeń postanowień ust. 2 (powyżej) Najemca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 1.000,00 (jeden tysiąc złotych) zł za każdorazowe naruszenie. W przypadku wprowadzenia przeróbek, bądź innych zmian w Pojeździe, Wynajmujący zastrzega sobie prawo obciążenia Najemcy kosztami niezbędnymi do przywrócenia Pojazdu przed dokonaniem zmian. Wynajmujący ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeśli kara umowna nie pokrywa w całości szkody, jaką poniósł.
 
§ 4.
Przegląd okresowy oraz badanie techniczne

 
 1. Najemca, zobowiązuje się udostępnić wynajęty Pojazd w miejscu oraz czasie uzgodnionym z Wynajmującym w celu wykonania przeglądu okresowego przy wskazaniach licznika kilometrów zgodnie z zaleceniami producenta, przy zachowaniu tolerancji +/-100 km.
 2. W przypadku udostępnienia Pojazdu przy wyższych wskazaniach licznika lub nieudostępnienia go w ogóle, Najemca zostanie obciążony karą za zaniedbanie, w tym karą za ewentualną utratę gwarancji pojazdu w wysokości 2.000,00 (dwa tysiące złotych) zł za każdorazowe naruszenie. Wynajmujący ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeśli kara umowna nie pokrywa w całości szkody, jaką poniósł.
 3. Najemca zobowiązuje się udostępnić wynajęty Pojazd Wynajmującemu w miejscu i czasie uzgodnionym z Wynajmującym, w celu wykonania okresowego badania technicznego oraz wykonania sezonowej wymiany opon.

§ 5.
Uszkodzenie Pojazdu, wypadek, bądź kradzież

 
 1. Najemca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Wynajmującego o kradzieży Pojazdu, kolizji lub wypadku z udziałem Pojazdu, a także każdym innym zdarzeniu powodującym uszkodzenie Pojazdu. W przypadku kradzieży, kolizji lub wypadku, Najemca zobowiązany jest również dochować wszelkich procedur wymaganych w tego typu sytuacjach.
 2. W przypadku wystąpienia awarii, uszkodzenia, kolizji, wypadku drogowego, włamania, kradzieży itp. Najemca nie będzie rościł od Wynajmującego zadośćuczynienia, ani odszkodowania w związku z poniesionym opóźnieniem, stratami czy też kosztami. Najemca zrzeka się jakichkolwiek roszczeń wobec Wynajmującego z tego tytułu.
 3. Jeżeli usterka może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego lub doprowadzić do dalszego uszkodzenia Pojazdu zabrania się kontynuowania dalszej jazdy do czasu jej usunięcia.
 4. Najemcy zabrania się zlecania napraw, poprawek, przeróbek, przeglądów, ani innych czynności naprawczych i obsługowych Pojazdu na koszt Wynajmującego, bez pisemnej zgody upoważnionego przedstawiciela Wynajmującego.
 5. W przypadku udzielenia zgody, o której mowa w ust. 4 (powyżej), Najemca zobowiązany jest do przedłożenia rachunków dokumentujących dokonanie usługi oraz złożenia oświadczenia o okolicznościach powstania awarii.
 6. W sytuacji uzasadniającej dokonanie naprawy oraz stwierdzenia braku winy Najemcy, Wynajmujący zwróci koszty udokumentowanej naprawy, po uprzedniej ich akceptacji na piśmie.
 7. W sytuacji zdarzenia drogowego spowodowanego z okoliczności leżących po stronie Najemcy oraz unieruchomienia Pojazdu i braku możliwości dalszej jazdy, koszty transportu Pojazdu do siedziby firmy Wynajmującego ponosi w całości Najemca.

§ 6.
Zwrot pojazdu

 
 1. Najemca jest zobowiązany do zwrotu Pojazdu w stanie niepogorszonym, ponad zużycie wynikające z normalnej i prawidłowej eksploatacji Pojazdu, czystym oraz z taką samą ilością paliwa jaką otrzymał przy odbiorze Pojazdu i wydanych mu na czas najmu kluczyków oraz dokumentów Pojazdu, w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy Najmu albo w innym dniu, wyznaczonym przez Wynajmującego.
 2. Zwrot pojazdu w miejscu innym, niż uzgodnione wcześniej z Wynajmującym, skutkować będzie dodatkową opłatą przewidzianą w Cenniku, który stanowi Załącznik nr 2 do Umowy Najmu.
 3. Każdorazowe przedłużenie czasu trwania najmu Pojazdu, powinno być zgłoszone przynajmniej 12 godzin przez upływem okresu najmu oraz wymaga zgody Wynajmującego.
 4. Przedłużenie najmu jest możliwe tylko i wyłącznie w przypadku dokonania wpłaty przez Najemcę na cały okres dodatkowego najmu według cennika. W przypadku, gdy Najemca nie dokona wpłaty przed przedłużeniem najmu Wynajmujący jest uprawniony do doliczenia dodatkowych opłat z tego tytułu w wysokości odpowiadającej połowie stawki czynszu najmu dobowego Pojazdu wskazanej w Cenniku, który stanowi Załącznik nr 2 do Umowy Najmu za każdą rozpoczętą dobę ponad okres najmu wskazany w Umowie Najmu.
 5. Brak zgłoszenia zamiaru przedłużenia najmu samochodu i jego zwrotu w ciągu 24 godzin od momentu zakończenia Umowy Najmu traktowane jest jako przywłaszczenia samochodu i zostanie zgłoszone Policji.
 6. Skrócenie okresu najmu możliwe jest tylko w przypadku najmu przekraczającego 48 godzin i wymaga ono zgodny Wynajmującego. Skrócenie okresu najmu winno być zgłoszone co najmniej 4 godzin przed upływem termonu zwrotu Pojazdu.
 7. W przypadku skrócenia okresu najmu pojazdu z wyłącznej winy Najemcy, kwota czynszu nie ulega zwrotowi.
 8. Zwrot części opłat za najem Pojazdu jest możliwy jedynie w przypadku skrócenia najmu spowodowanego kolizją zawinioną przez innego użytkownika.
 9. W przypadku stwierdzenia naruszenia Umowy Najmu, bądź Regulaminu Wynajmujący ma prawo wypowiedzenia Umowy Najmu bez zachowania okresu wypowiedzenia, a Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu Pojazdu, w miejscu wskazanym przez Wynajmującego, jednak w terminie nie dłuższym niż 12 godzin od momentu poinformowania przez Wynajmującego o fakcie wypowiedzenia Umowy Najmu.
 10. W sytuacji przekroczenia czasu trwania najmu oraz opóźnienia w zwrocie Pojazdu, Najemca zobowiązany będzie do uiszczenia kary określonej w Umowie Najmu.

 7.
Odpowiedzialność Najemcy

 
 1. Najemca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich szkód wyrządzonych w Pojeździe w trakcie trwania Umowy Najmu pojazdu do wysokości kaucji, tzw. udział własny w szkodzie.
 2. Kierowca odpowiada za samochód tak samo jak Najemca. Odpowiedzialność jest solidarna.
 3. Najemca, zostanie zwolniony z kosztu pokrycia udziału własnego w szkodzie do wysokości kaucji, w sytuacji kiedy: a) winnym spowodowania szkody dotyczącej pojazdu jest inny pojazd (dotyczy szkód z OC sprawcy),
  1. przedstawione dowody winy są w pełni kompletne,
  2. winnym uszkodzenia pojazdu nie jest On sam lecz osoba trzecia nie związana Umową Najmu Pojazdu, a przedstawione dowody winy są w pełni kompletne
 4. Najemca, bądź Kierowca zobowiązują się do pokrycia szkód w pełnej wysokości, w sytuacji, gdy:
  1. w przypadku szkody całkowitej spowodowanej z winy Najemcy, Kierowcy i odmowy wypłaty odszkodowania;
  2. umyślnego uszkodzenia Pojazdu, bądź rażącego niedbalstwa;
  3. uszkodzenia Pojazdu w sytuacji przekroczenia dopuszczalnej prędkości;
  4. w razie dopuszczenia się naruszenia przepisów ruchu drogowego;
  5. uszkodzenia Pojazdu podczas prowadzenia w stanie po spożyciu alkoholu, zażyciu narkotyków lub innych środków odurzających;
  6. uszkodzenia Pojazdu podczas gdy Najemca, bądź Kierujący nie posiadali ważnego prawa jazdy;
  7. w sytuacji kiedy Kierowca zbiegł z miejsca wypadku, bądź kolizji;
  8. szkody powstałej, w sytuacji kiedy Kierujący był osobą niezaakceptowaną przez Wynajmującego do prowadzenia pojazdu;
  9. kradzieży pojazdu w wyniku której zginęły kluczyki lub/i dowód rejestracyjny skradzionego Pojazdu;
  10. kradzieży Pojazdu w którym nie zostały uruchomione wszystkie dostępne w nim urządzenia antykradzieżowe.

§ 8.
Obowiązki Wynajmującego

 
 1. Wynajmujący nie odpowiada za szkody poniesione przez Najemcę powstałe na skutek awarii, wypadku, bądź uszkodzenia Pojazdu.
 2. Wynajmujący, w sytuacji awarii i unieruchomienia wynajmowanego Pojazdu z przyczyn nie leżących po stronie Najemcy, na okres dłuższy niż 24 godziny, zobowiązuje się w miarę możliwości do zapewnienia Najemcy samochodu zastępczego tej samej klasy.
 3. Wynajmujący zostaje zwolniony z obowiązku zapewnienia samochodu zastępczego w sytuacji gdzie Najemca, bądź kierujący zgubił kluczyki od samochodu, dowód rejestracyjny, plisę OC, bądź tablicę rejestracyjną.
 4. Termin dostarczenia pojazdu zastępczego przez Wynajmującego liczony jest od momentu uzyskania przez Wynajmującego informacji od Najemcy o wystąpieniu zdarzenia powodującego unieruchomienie pojazdu

§ 9.
Postanowienie końcowe

 
 1. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia ewentualnych sporów mogących wyniknąć z Umowy Najmu jest Sąd właściwy miejscowo dla Wynajmującego.
 2. Najemca może wystąpić o pozasądowe rozwiązanie sporu z Wynajmującym do podmiotu uprawnionego do rozstrzygania sporów tego rodzaju, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi rejestr podmiotów uprawnionych.
 3. Wskazane formy rozstrzygania sporów mają dobrowolny charakter i uzależnione są od zgody obu Stron sporu na dany tryb rozstrzygnięcia.